หลักสูตรการอบรม

• พื้นฐานการจัดการพลังงาน

 
หลักการและเหตุผล
            นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนด ให้อาคารและโรงงานควบคุมดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงานทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นยังขาดความร่วมมือจากบุคคลในองค์กร และขาดการดำเนินการที่เป็นระบบรวมทั้งไม่มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลเท่าที่ควร      
            ดังนั้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์ พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดทำระบบการจัดการพลังงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทำให้อาคารและโรงงานควบคุม จะต้องดำเนินการจัดทำระบบจัดการพลังงานดำเนินการตรวจสอบระบบจัดการพลังงานและจัดส่งรายงานการตรวจสอบดัง กล่าวให้แก่ พพ. ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
การจัดการพลังงาน เป็นวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนในองค์ กรมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติการสรุปทบทวนการจัดการ และการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
            ดังนั้นการจัดการพลังงานจึงเป็นกระบวนการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาก หากหน่วยงานใดนำไปใช้จะสามารถประหยัดพลัง งานลงได้อย่างมาก ทั้งนี้ การดำเนินการวางระบบการจัดการพลังงานจะ ต้องสอดคล้องกับกระบวนการใช้พลังงานของหน่วยงานและต้องการทีมผู้ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานและการวางระบบการจัดการพลังงาน จึงจะสามารถทำให้การจัดการพลังงานมีประ สิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กฎหมายมีผลในการบังคับใช้ พพ. ได้กำหนดบทลง โทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาทในกรณีอาคารหรือโรงงานเพิกเฉยไม่ดำ เนินการตาม พรบ. และเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีไม่จัดการพลังงานตามกฎ กระทรวง ทางอาคารหรือโรงงานจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอีกด้วย             
 
วัตถุประสงค์
             1.เพื่อให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2550
             2. เพื่อจัดอบรมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
             3.เพื่อจัดอบรมคณะผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit)
             4เพื่อนำส่งผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแก่กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
 
หลักสูตรการอบรม
             บทที่ 1 พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
            บทที่ 2 การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
            บทที่ 3ประกาศกฎกระทรวง  
 
 
 อบรม            รุ่นที่ 1  เมษายน 2557

                      รุ่นที่ 2  พฤษภาคม 2557

                      รุ่นที่ 3  มิถุนายน 2557
 

 
  ค่าอบรม
          - 2,500บาท/ คน
       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  
 
การรับสมัคร
               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ
Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780
 
 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2138 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780